Wyjazd za granicę a wymeldowanie

Wyjazd za granicę a wymeldowanie

Każdy wyjazd za granicę związany jest z dopełnianiem szeregu różnych formalności. Z uwagi na fakt, iż na terenie Polski istnieje obowiązek meldunkowy, w pewnych przypadkach wyjazdów za granicę należy o nich powiadomić stosowny organ meldunkowy. W poniższym artykule zawarte zostały ważne informacje dotyczące zgłoszenia wyjazdu oraz wymeldowania dla osób planujących wyjazd z Polski na okres przekraczający sześć miesięcy lub na stałe. Odpowiedzi na pytania: jak i gdzie zgłosić wyjazd za granicę?, gdzie się wymeldować?, jak się wymeldować?, jakie są wymagane dokumenty? oraz wiele innych cennych informacji znajduje się poniżej. 

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wymeldowania?

Obowiązkowi zgłoszenia wyjazdu za granicę podlega każda osoba, która planuje taki wyjazd na okres przekraczający sześć miesięcy. Dotyczy to przypadków, kiedy wyjeżdżający po tym okresie pobytu planuje wrócić do kraju. Organ meldunkowy musi zostać powiadomiony również w przypadku, kiedy osoba planuje wyjazd za granicę na stałe. W takiej sytuacji nastąpi wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego. Zgłoszenie wyjazdu może obywać się osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby, które nie mają zdolności prawnych, to jest osoby ubezwłasnowolnione lub dzieci do lat trzynastu, a które wyjeżdżają za granicę na okres przekraczający sześć miesięcy lub na stałe, wymagają zgłoszenia tego faktu przez rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Podobnie sytuacja ma się w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, to jest młodzieży w przedziale wiekowym od trzynastu do piętnastu lat oraz osób częściowo ubezwłasnowolnionych.  

Kiedy muszę się wymeldować?

Planując pobyt za granicą przez okres przekraczający sześć miesięcy lub wyjazd na stałe należy zgłosić ten fakt do organów meldunkowych najpóźniej w dniu opuszczenia kraju. Zgłoszenia do urzędu miasta lub urzędu gminy należy dokonywać nie tylko w przypadku wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polski z zamiarem pozostania w innym kraju na stałe, czy o wyjeździe dłuższym niż pół roku. Stosowne urzędy należy powiadomić również w momencie powrotu z zagranicy. Ten rodzaj zgłoszenia musi być wykonany nie później niż trzydzieści dni od momentu powrotu do Polski.  

Wyjeżdżając na stałe z Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy wykonanego zgłoszenia przez osobę wyjeżdżającą następuje automatyczne wymeldowanie osoby przebywającej za granicą z jej miejsca pobytu czasowego lub pobytu stałego na terenie Polski. Jeżeli więc osoba wyjeżdża z Polski na zawsze wystarczy wykonanie jedynie tego zgłoszenia i nie są już konieczne inne zabiegi mające na celu wymeldowanie się z mieszkania, gdyż następuje to automatycznie. Zgłaszając wyjazd za granice Polski na okres przekraczający sześć miesięcy osoba zostaje wymeldowana jedynie z miejsca pobytu stałego (jeżeli w ogóle taki meldunek został wykonany). 

Gdzie i w jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia?  

Planowany wyjazd z kraju na czas przekraczający sześć miesięcy lub na pobyt stały wymaga zgłoszenia tego faktu w stosownym organie meldunkowym. Zgłoszenie wykonuje się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, na terenie których mieszka osoba wyjeżdżająca. Procedura zgłoszenia wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza urzędowego.  

Czynność ta może zostać wykonana także poprzez internet. Internetowe zgłoszenie wyjazdu wykonuje się poprzez formularz na platformie ePUAP. Jest to nowoczesna Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do wykonania jakiegokolwiek działania w ePUAP wymagane jest założenie profilu zaufanego (eGO) lub certyfikatu kwalifikowanego. Narzędzia te umożliwiają zweryfikowanie tożsamości osoby zgłaszającej. Założenie konta w ePUAP jest bezpłatne i banalnie proste. Wystarczy wejść na stronę epuap.gov.pl i zarejestrować się poprzez wypełnienie krótkiego i prostego formularza. Osoba musi wyłącznie posiadać numer PESEL oraz przedstawić swoje dane osobowe. Poprzez tak stworzone konto osoba może bezproblemowo zgłosić wymeldowanie przez internet, wyjazd za granicę oraz załatwić wiele innych spraw urzędowych. 

Wykonanie zgłoszenia wyjazdu za granicę nie obciąża obywatela żadnymi kosztami administracyjnymi. Jest to usługa w pełni bezpłatna.  

Jakie dokumenty są wymagane?

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na stałe lub na okres przekraczający pół roku wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Dokument można pobrać ze strony internetowej i wypełnić go w domu, a następnie przekazać urzędnikowi w urzędzie. Formularze dostępne są także w danych urzędach – osobom chcącym zgłosić wyjazd zagranicę lub wymeldowanie się z miejsca zamieszkania w związku z wyjazdem, przekazywane są one przez pracowników jednostki. Poza wymaganym formularzem konieczne jest przedłożenie dokumentu tożsamości, to jest dowodu osobistego lub paszportu. Dokonując zgłoszenia wyjazdu przez profil ePUAP osoba posiadająca konto na tej platformie jest już zweryfikowana, także wystarczy jedynie wypełnić dostępny tam formularz.